Hoofdmenu

1.      Naam:     Stichting Vrienden van de Sint Jacobskapel

 

2.      RSIN:  8143.99.435


 

3.      Contact:  FHJ Kosters, secretaris

                        Elzepas 23

                        6662 XE  Elst Gld

                        Tel.: 0481-375201 /06-40145618

                        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4.      Bestuur:   Pieter Niesten, voorzitter

                        Frits Jans, penningmeester

                        Frans Kosters, secretaris

                        Willie van Gemert, bestuurslid

                      

 

5.      Beleidsplan: 

 

a.      Werk van de Stichting

De kapel van het voormalige Sint Jacobsgasthuis te Nijmegen is als (rijks- ?) monument eigendom van de  Gemeente Nijmegen.

Onze Stichting streeft als huurder / hoofdgebruiker naar behoud, waar mogelijk verbetering,  én naar passend gebruik van het historisch en cultureel waardevolle pand.  Gestreefd wordt voorts naar behoud van het sobere karakter van de kapel en naar een goede onderhoudstoestand.

Daartoe organiseert zij, minimaal 1x per maand, een religieuze / oecumenische viering voor ‘mensen onderweg’. Het thema pelgrimeren (naar met name Santiago de Compostela in NW Spanje) speelt hierbij een belangrijke rol.

Voorts worden pelgrims uitgenodigd om in de kapel te vertellen over hun pelgrimservaringen, ter informatie voor belangstellenden, maar ook om ervaringen te delen met andere ervaren pelgrims, vanuit een oogpunt van bezinning en inspiratie. Op die manier is de kapel een ontmoetingsplaats voor al diegenen met belangstelling voor het pelgrimeren.

Door middel van openstelling op zaterdagen, vanaf het voorjaar tot einde september (meestal geen stookkosten) wordt de kapel ontsloten voor het publiek (bezoekers van verre, maar ook publiek uit de regio Nijmegen). Vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en om toezicht te houden.

De zolderruimte is geschikt voor het houden van exposities. Gestreefd wordt naar verhuur van deze ruimte voor een beperkt aantal exposities per jaar. Inhoudelijk moeten exposities niet ‘aanstootgevend’ zijn voor de ‘primaire doelgroep’ van de kapel c.q. niet strijdig met het religieuze / spirituele karakter van de kapel; een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Voorts is de kapel te huur voor onder meer de volgende activiteiten:

·         Huwelijk- en doopplechtigheden (de kapel is een officiële trouwlocatie in Nijmegen)

·         Bijeenkomsten van kleine externe groepen

·         Kerkelijke vieringen door groepen van buiten de Stichting

·         Concerten voor kleine gezelschappen

·         Eenmalige of structurele koorrepetities

 

b.      Geldwerving

Jaarlijks wordt een groep van ruim 100 donateurs opgeroepen om een financiële bijdrage te leveren voor het werk van de Stichting. Jaarlijks vallen er een aantal donateurs af (meest door overlijden), maar ook jaarlijks melden zich gelukkig weer nieuwe donateurs.

Voorts komt er geld binnen via de collectes bij de maandelijkse vieringen, uit kleine donaties van de vele kapelbezoekers tijdens de zaterdagopenstellingen en uit verhuur van de kapel aan externen.

c.       Beheer van het vermogen

Het (beperkte) vermogen van de Stichting wordt deels aangehouden op een normale zakelijke rekening; en overigens op een spaarrekening bij SNS-bank

d.      Besteding vermogen

Het (beperkte) vermogen van de Stichting is primair een buffer voor onvoorziene extra (onderhouds-) werkzaamheden. En tevens een reserve voor de realisatie van toekomstige verbeteringsplannen.

 

 

6.      Beloningsbeleid:  alle (bestuurs-) werkzaamheden binnen de Stichting worden in principe uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen hiervoor derhalve géén beloning. Indien nodig worden voor specifieke (onderhouds-) werkzaamheden professionals ingeschakeld, welke uiteraard normaal betaald worden. Voorbeelden: schilder-, loodgieters en/of aannemerswerk.

7.      Doelstelling:

a.      behoud, waar mogelijk verbetering,  én passend gebruik van het historisch en cultureel waardevolle pand

b.      realisatie en behoud van  een ontmoetingsplaats voor al diegenen met belangstelling voor het pelgrimeren, in het bijzonder de pelgrimage naar Santiago de Compostela

c.       het organiseren van religieuze / oecumenische vieringen voor ‘mensen onderweg’.

d.      ..

 

 

8.      Verslag activiteiten :

Vanwege de 'Corona-pandemie' werd 2020 een bijzonder jaar. De laatste zondagviering werd gehouden op 8 maart. Kort daarna was er sprake van een Lockdown in Nederland; en werd duidelijk dat wij alle activiteiten in de kapel moesten staken. Op de 2e zondag van juli hebben wij nog een viering gehouden op een andere locatie.
Om toch een goed beeld te geven van de activiteiten in de Jacobskapel onder normale omstandigheden hebben wij onderstaand de tekst over het jaar 2019 laten staan.


a.       Elke tweede zondag van de maand is er om 11.30 uur een  (oecu­me­nische) ‘Jacobsviering voor mensen onderweg’ gehouden. 

b.      Aansluitend op elke viering was er koffie met een broodje voor de bezoekers; en vervolgens meestal een vertelling, waarbij pelgrims vertellen en ervaringen uitwisselen over hun pelgrimstochten (met name naar Santiago de Compostela, maar ook naar andere bestemmingen. 

Bij vrijwel alle vieringen was de kapel goed gevuld met ongeveer 35 tot 45 belangstellenden, waarbij het opvalt dat er naast een aantal min of meer vaste bezoekers ook regelmatig weer nieuwe bezoekers aanwezig zijn. Deze zijn afkomstig uit zowel Nijmegen als uit de wijde regio Arnhem-Nijmegen. 

c.       Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2019 een aantal pelgrims (met name voor Santiago de Compostela)  in de kapel geweest voor een al dan niet 1e stempel in hun pelgrimspas; een deel daarvan was aanwezig bij één van de zondagvieringen, anderen kwamen op andere momenten. Ook waren er meerdere keren Duitsers (zowel individueel als in groepsverband) voor de Jakobspilgerweg van Nijmegen naar Keulen. 

d.      Vanaf medio april tot einde september 2019 is de kapel elke zaterdag (en nog enkele zondagen) open geweest voor het publiek; vanaf 12.00 tot 17.00 uur waren er in 2 ploegen meestal 2 vrijwilligers aanwezig om bezoekers te ontvangen, vragen te beantwoorden, etc.  Gemiddeld wordt de kapel per zaterdag door ca 80-100 bezoekers bezocht. 

e.       Op de maandag voorafgaand aan de Nijmeegse Vierdaagse was de Kapel overdag een aantal uren open voor het publiek én voor leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, die zich hadden ingeschreven als deelnemers aan de Vierdaagse. 

f.       Naast de reguliere vieringen is de kapel in 2019 ook voor een aantal andere activiteiten gebruikt:

·      

·         er waren ca 15 bijeenkomsten van externe groepen

·         er zijn een 2-tal exposities georganiseerd

·         Get-U uit Nijmegen organiseerde 7x een singer-songwriter-concert

·       

g.       Net als in voorgaande jaren werd in het 2e weekend van september 2019 meegedaan aan de Open Monumentendagen. De kapel was op beide weekend-dagen een aantal uren open voor het publiek. Er waren voldoende vrijwilligers om de (vragen van) vele bezoekers tijdens deze openstelling goed op te vangen. 

h.      Enkele vrijwilligers van de Stichting die in de buurt van de kapel wonen verwijderen regelmatig het zwerfvuil rondom de kapel. Het Glashuis moet schoon blijven, om de prettige leefsfeer te behouden en de bezoekers niet af te schrikken.

i.        Door een kleine redactie is er voor de donateurs van onze Stichting 3x een Nieuwsbrief samengesteld. Ook is /wordt  er een website onderhouden: www.jacobskapel-nijmegen.nl

 

 

Financiële verantwoording  

 

Balans per 31-12-2020
SNS-Rekening € 5.119,- Eigen Vermogen € 5.250,-
SNS-Spaarrekening € 2.046,- Vooruitbetaald 2021 € 2.191,-
 Saldo  €   726  Reservering onderhoud          €   450,-
       
       
  € 7.891,-   € 7.891,-
       

 

Staat van baten en lasten 2020  
Donateurs € 1.171,- Energie € 1.265,-
Collectes €  200,-,- Kantinekosten €     53,-
Activiteiten € 1.100,- Nieuwsbrief / folders €    366,-
Diversen  €   38,- Verzekeringen €   246,-
     Bankkosten €   127,-
       
Totaal € 2.509,- Schoonmaak €   745,-
     Liturgie €    80,-
     Administratie/Abonn  €  353,-
   
    Saldo - € 726,-
       
   
   
   
    Totaal € 2.509,-
       
       

 

 

Toelichting:  Als gevolg van het 'sluiten' van de kapel vanwege 'Corona':

  • minder opbrengst collectes       € 1.100,-
  • minder opbrengst uit activiteiten / verhuur      € 1.000,-